Monique

/Monique Beerlage

About Monique Beerlage

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Monique Beerlage has created 12 blog entries.

Gezondheidsraad geeft in overweging om voorzorg toe te passen op langdurige blootstelling aan magneetvelden van het hele elektriciteitsnetwerk

De Gezondheidsraad bracht op 18 april 2018 een nieuw advies uit over hoogspanningslijnen en gezondheid, op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Uit wetenschappelijk onderzoek kwamen enkele tientallen jaren geleden al aanwijzingen dat kinderen die in de buurt van een hoogspanningslijn wonen mogelijk een hogere kans hebben om leukemie te krijgen. De Gezondheidsraad […]

Commissie voor de milieueffectrapportage publiceert factsheet ‘Hoogspanningsnet en magneetveld’

De Commissie m.e.r. heeft op verzoek van de minister van Economische Zaken een factsheet en een bijbehorend advies gepubliceerd. Deze gaan over de aard en achtergrond van het onderzoek dat een netbeheerder moet uitvoeren wanneer hij het hoogspanningsnet wil gaan uitbreiden of aanpassen en daarvoor een milieueffectrapport opstelt. De twee belangrijkste gezichtspunten van de […]

Vraagtekens bij gebruik van de Standard der Baubiologische Messtechnik (SBM-2015)

Het komt voor dat in Nederland metingen van de sterkte van elektrische, magnetische en elektromagnetische velden worden uitgevoerd volgens de zogeheten Standard Baubiologische Messtechnik (SBM-2015, incl. Richtwerte en Randbedingungen). De SBM-richtwaarden in deze documenten wijken af van de blootstellingslimieten die in Nederland worden gehanteerd en die van Europese aanbevelingen en richtlijnen zijn afgeleid. Dit roept […]

Italiaanse rechter: vergoeding voor werknemer met hersentumor vanwege gebruik mobiele telefoon

Een rechter in Italië heeft een werkgever verplicht tot het betalen van een maandelijkse vergoeding aan een werknemer met een hersentumor. Deze werknemer maakte voor zijn werk veelvuldig en langdurig gebruik van een mobiele telefoon: volgens berichten in de media gedurende 15 jaar drie tot vier uur per werkdag. De rechter geeft met deze uitspraak […]

Nederlands onderzoek: Meer ALS als doodsoorzaak bij beroepsmatige blootstelling aan sterke magneetvelden

De universiteit van Utrecht onderzoekt al enige jaren of er een relatie is tussen beroepsmatige blootstelling aan elektromagnetische velden en neurodegeneratieve ziekten en kanker.
Tom Koeman en zijn collega’s zien nu een relatie tussen de blootstelling aan laagfrequente magneetvelden en de ziekte ALS (amyotrofe laterale sclerose). Eerdere onderzoeken zagen soms ook deze relatie, maar dit is […]

Elektrogevoeligen in Nederlands onderzoek niet in staat EMV waar te nemen

Elektrogevoeligen krijgen gezondheidsklachten als zij in de buurt komen van apparaten die elektromagnetische velden produceren. Zij hebben kritiek op de manier waarop zij in het verleden in een steriele laboratoriumomgeving aan allerlei sterke velden werden blootgesteld om te onderzoeken of zij in staat zijn om deze velden waar te nemen. Dit nieuwe onderzoek richtte zich […]

Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningslijnen

Op 1 januari 2017 start de uitkoopregeling voor woningen die recht onder een hoogspanningslijn liggen. Het kabinet wil met deze regeling bewoners ontlasten die onder hoogspanningslijnen wonen.

Voor deze regeling komen ongeveer 385 woningen in 82 gemeenten in aanmerking. Alle bewoners zijn hierover ingelicht in april 2016. De eigenaren van deze woningen kiezen zelf of ze […]

GGD Handreiking Elektrogevoeligheid

Op de website van GGD GHOR Nederland is de “GGD Handreiking Elektrogevoeligheid” gepubliceerd.
Dit document is opgesteld door de werkgroep Elektromagnetische Velden van de GGD-en. Het biedt GGD-ers een handelswijze die gevolgd kan worden bij het omgaan met elektrogevoelige personen. Elektrogevoeligen ervaren gezondheidsklachten als zij in de buurt komen van bronnen die elektromagnetische velden produceren. De […]

Nieuwe wet in Duitsland voor beperken EMV van elektriciteitsvoorziening

Nederland hanteert al ruim 10 jaar voorzorgbeleid bij de planning van nieuwe bovengrondse hoogspanningslijnen en nieuwe woningen in de buurt van bestaande lijnen. Het doel is om mogelijke negatieve effecten van magnetische velden op de gezondheid zoveel als redelijkerwijs mogelijk te beperken. In Duitsland is sinds 2016 wetgeving van kracht voor niet alleen nieuwe bovengrondse […]

Elektromagnetische velden van slimme meters

Alle huishoudens in Nederland krijgen voor 2020 een slimme meter aangeboden door hun netbeheerder. Slimme meters zijn digitale meters voor het gas- en elektriciteitsverbruik, die op afstand zijn uit te lezen. Via een soort ingebouwde mobiele telefoon kunnen ze de meterstanden automatisch doorgeven aan de netbeheerder. Sommige mensen maken zich zorgen over mogelijk negatieve effecten […]