Onderzoeksprogramma

Onderzoeksprogramma Elektromagnetische Velden en Gezondheid
Het wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van de blootstelling aan elektromagnetische velden op de gezondheid en de impact van nieuwe technologie op het welbevinden heeft zich niet evenredig aan de technologie ontwikkeld. Wetenschappers zijn daardoor onvoldoende in staat de vragen uit het publiek te beantwoorden. Meer en specifiek onderzoek is in Nederland dan ook noodzakelijk.

De Gezondheidsraad heeft in haar advies van 30 mei 2006 aan de staatssecretaris van VROM een prioritering aangegeven voor het uit te zetten onderzoek in Nederland. Uitgangspunt hierbij was haar eerdere advisering op dit onderwerp en de research agenda’s van de WHO.

Daarnaast heeft het RIVM op basis van haar rapport over elektromagnetische velden in arbeidssituaties (het EMVIA-rapport) een aantal suggesties gedaan voor vervolgonderzoek.

Het programma
In het programma, dat wordt gecoördineerd door ZonMw, is ruimte gelaten voor een eventuele latere uitbreiding van het programma op het terrein van ARBO-onderzoek voor concrete werksituaties in opdracht van de ministeries van SZW, Defensie, BZK en het bedrijfsleven, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een goede implementatie van de Europese richtlijn voor EM-veiligheid. Deze richtlijn is in 2008 ingevoerd.

Bij de voorbereiding van het programma EMV&G is de informatie vanuit de Rijksoverheid en de Gezondheidsraad uitermate belangrijk geweest. Daarnaast heeft ZonMw een ronde gemaakt langs de betrokken bedrijven, burgergroepen en onderzoekers. Daaruit kwam naar voren dat naast de maatschappijbrede aandacht van dit onderwerp, de partijen het op hoofdlijnen eens zijn met de randvoorwaarden van het onderzoek.

Deze hoofdlijnen zijn: het onderzoek dient betrekking te hebben op relevante (wetenschappelijke) vragen (zoals bijvoorbeeld de Gezondheidsraad en de WHO omschrijven), onafhankelijk te zijn, internationaal ingebed te worden en de communicatie hierover dient waarheidsgetrouw en helder te zijn. Dit is meegenomen in het programma.

 

zonmw