Doel van het Kennisplatform

Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid (Kennisplatform EMV) geeft bij vragen of zorgen in de samenleving snel duidelijkheid over mogelijke gezondheidseffecten van elektromagnetische velden. Het Kennisplatform EMV doet dat door professionals te ondersteunen met begrijpelijke informatie waarin uitgelegd wordt wat de maatschappelijke betekenis is van bepaalde wetenschappelijke kennis. Ook wordt verduidelijkt wat de technische mogelijkheden zijn bij gezondheidsvragen.

Professionals worden daardoor versterkt in hun eigen rol en zij kunnen burgers en werknemers ondersteunen bij het zelf beoordelen van hun situatie en het al dan niet nemen van maatregelen. Door betrokkenheid van diverse maatschappelijke organisaties weet het Kennisplatform EMV wat er onder de bevolking leeft en kan het platform – met respect voor gevoeligheden – wetenschappelijke kennis begrijpelijk presenteren. Daarmee zorgt het Kennisplatform EMV voor helderheid in het maatschappelijk debat. De komende jaren zullen technische en maatschappelijke ontwikkelingen tot toenemend elektriciteitsgebruik en nieuwe draadloze communicatietoepassingen leiden. Het is en blijft belangrijk om mensen adequaat en juist te informeren over de effecten daarvan.

Binnen het Kennisplatform EMV bundelen RIVM, TNO, DNV GL, GGD GHOR Nederland, Agentschap Telecom, ZonMw en Milieu Centraal hun kennis. Zij treden gezamenlijk naar buiten met begrijpelijke informatie over elektromagnetische velden en gezondheid. Het Kennisplatform betrekt daarnaast ministeries, Klankbordgroeporganisaties en de Gezondheidsraad bij activiteiten.

Een uitgebreide beschrijving staat in het Position paper Kennisplatform (NB. binnenkort wordt dit Position paper geactualiseerd).

Download PDF