Het Kennisplatform EMV als samenwerkingsverband.

Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid (verder te noemen het Kennisplatform EMV) vormt een verbindende schakel tussen Wetenschap en Maatschappij over elektromagnetische velden en gezondheid. Het Kennisplatform EMV informeert de maatschappij in brede zin, maar ook professionals van (semi-)overheden en bedrijfsleven over elektromagnetische velden in relatie tot gezondheid.

Het Kennisplatform EMV vervult zijn taak op objectieve wijze, onafhankelijk van belangen van bedrijfsleven, maatschappelijke groeperingen en overheidsbeleid.

Zij stelt deze partijen daarmee in staat om op basis van betrouwbare feitelijke informatie te werken, te adviseren, te beoordelen dan wel te beslissen. Het Kennisplatform EMV is door de Nederlandse Rijksoverheid ingesteld bij besluit van de Minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 28 mei 2007. Bij het Instellingsbesluit van 2011 is het Kennisplatform verlengd en is de rol en positie van de Klankbordgroep EMV vastgelegd. Het Instellingsbesluit van 2011 eindigde op 31 december 2014.

Tijdens de bestuursvergadering van 18 december 2014 is door de aan het Kennisplatform EMV verbonden organisaties overeengekomen om na het vervallen van het Instellingsbesluit het Kennisplatform EMV te continueren als samenwerkingsverband. De organisaties hebben in 2016 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Het Kennisplatform EMV heeft als kerntaken:

  1. Het duiden van de wetenschap: het voorzien in wetenschappelijk gefundeerde informatie op het gebied van EMV en gezondheid. Uitgangspunt hierbij is dat de informatie voor professionals en burgers bruikbaar is voor een standpuntbepaling ten aanzien van EMV.
  2. Het proactief en reactief adresseren van actuele maatschappelijke vragen over elektromagnetische velden, zodanig dat de maatschappij in brede zin waaronder burgers, pers, professionals van overheden en bedrijfsleven, daarvan kennis kan nemen en gebruik kan maken. Waar mogelijk, wordt tevens proactief een handelingsperspectief in beeld gebracht. Het Kennisplatform EMV fungeert niet als actief hulpverlenende instantie.
  3. Het organiseren en faciliteren van interactie tussen relevante stakeholders. Deze interactie vindt plaats in algemene zin in de Klankbordgroep, en meer specifiek voor bepaalde deelonderwerpen in ad-hoc denkgroepen.

Hieronder vindt u de samenwerkingsovereenkomst.

Samenwerkingsovereenkomst 2016

 
 

Hieronder vindt u de (inmiddels vervallen) instellingsbesluiten.

Instellingsbesluit 2011

 

Instellingsbesluit 2007